977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

Servei de Tractament de Residus

Els serveis de tractament de residus que gestiona Secomsa i Secomsa Gestió es duen a terme al Centre Comarcal de Gestió de Residus, ubicat a la Finca Mas d’en Duran al municipi de Botarell.

El tractament de residus es concreta en els processos de compostatge i de tractament de la fracció resta dels residus municipals per extreure compost o adob agrícola i biogàs, útil per produir energia elèctrica.

El procés de compostatge es dona a terme a la planta de compostatge gestionada per Secomsa i inaugurada el 1997. Aquesta planta té una capacitat de tractar fins a 32.500 tones de residus a l’any que passaran a transformar-se en compost.

  • La primera fase del tractament de compost s’inicia barrejant els residus orgànics, fruit de les recollides selectives, amb restes vegetals triturades.
  • La segona fase és la fermentació, on els microorganismes de la matèria orgànica es comencen a descompondre.
  • Un cop fet el descompost, es realitza la fase de pretractament, on se separen a través de triatge els materials voluminosos i impropis (residus no orgànics).
  • En la fase de maduració s’aplica el procés aeròbic, on el material orgànic reposa amb unes condicions tèrmiques, d’oxigen i d’humitat específiques. En aquesta mateixa fase, es voltegen, periòdicament, les piles de compost fins a arribar al seu estat òptim de maduració.
  • Per últim, en la fase de refinament es torna a fer un triatge dels materials impropis i s’extreu el material restant en forma de compost.

Aquest compost és un material que es distribueix a pagesos pel seu ús com a adob agrícola i als municipis per al manteniment d’espais de jardineria municipals.

El tractament de la fracció resta és un servei gestionat per Secomsa Gestió, societat que depèn de Secomsa, a través de la planta mecànica-biològica ubicada a la mateixa Finca Mas d’en Duran i inaugurada el 2009.

El tractament de la resta segueix un procediment diferent del del compostatge, ja que treballa en un procés anaeròbic (sense aire).

  • El primer procediment que s’inicia per tractar la resta, o material no segregat en la recollida selectiva, és un triatge manual i mecànic del qual s’obtenen les fraccions de material encara valoritzables, com paper, vidre, metalls i plàstics.
  • El material restant fruit del triatge passa per uns digestors, on s’aprofita el biogàs que es desprèn del seu tractament, per produir energia elèctrica.
  • Després del tractament anaeròbic, el material o resta passa pels túnels de compostatge, diferents dels de tractament de compost, on s’aconsegueix material bioestabilitzat.

A banda del biogàs aconseguit en el procés de tractament, el material bioestabilitzat, més rugós i sòlid que compost, s’utilitza per a la restauració d’espais i obra pública.