977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

Serveis Comarcals Mediambientals, SA

Serveis Comarcals Mediambientals, SA (Secomsa) és una societat mercantil constituïda el 1996 per iniciativa del Consell Comarcal del Baix Camp.

El naixement d’aquesta societat sorgeix a partir de l’aprovació de la Llei de Residus 6/1993 que establia l’obligatorietat d’un sistema de recollida selectiva de les deixalles municipals.

Per donar resposta a aquesta legislació, el Consell Comarcal del Baix Camp i diversos municipis de la comarca acorden delegar aquest servei a l’empresa Secomsa, com a ens instrumental de gestió d’aquesta activitat en els municipis adherits. Per aquest motiu, el 100% del capital de Secomsa és del Consell Comarcal que gestiona i tutela la seva activitat.

Secomsa ofereix una cobertura global sense tenir en compte les diferències poblacionals i/o territorials dels municipis per garantir un servei d’eficiència i qualitat pel que fa a la recollida selectiva dels residus i al seu tractament posterior.

L’activitat principal que desenvolupa Secomsa és la gestió de residus concretats en diverses accions específiques com:

  • La recollida selectiva i posterior reciclatge dels residus municipals. Aquesta recollida inclou les fraccions de paper, vidre, envasos, matèria orgànica i residus voluminosos i vegetals.
  • El tractament i reciclatge d’aquests residus.
  • El foment de la recollida selectiva a través de campanyes de conscienciació per a la preservació del medi ambient.

Per desenvolupar aquestes activitats, Secomsa disposa d’un Centre Comarcal de Gestió de Residus ubicat a la Finca Mas d’en Duran, al municipi de Botarell.